Burgers zamelen geld in tegen komst megastal

Tinallinge: Drie organisaties stappen naar de rechter om in beroep te gaan tegen de vergunning die gemeente   Het Hogeland onlangs verleende voor een ‘megastal’ in Tinallinge.

Specifiek gaat het om Milieudefensie, de natuur- en milieustichting Tinallinge Plus en het bureau Mobilisation for the environment. De door de gemeente verleende vergunning maakt het voor de firma Verweij uit Blijham mogelijk om haar melkveebedrijf in Tinallinge verder uit te breiden ‘tot een voor Nederlandse begrippen gigabedrijf met bijna 1000 runderen’, meldt de stichting Tinallinge Plus.

‘De verontwaardiging over de vergunningverlening is groot. Alle eerder ingebrachte zienswijzen zijn door de gemeente terzijde geschoven. Daarmee zet Het Hogeland de deur wijd open voor een verdere schaalvergroting in de landbouw die ten koste gaat van het leefmilieu, de biodiversiteit en het unieke wierdenlandschap van Noord-Groningen.’

De uitbreidingsaanvraag gaat om een tweede boerderij van de firma Verweij, schrijft Tinallinge Plus. Gemeente Westerwolde is volgens de stichting van plan om het bestemmingsplan dat een uitbreiding naar 1250 runderen op de vestiging in Blijham mogelijk maakt, in te trekken.

In Tinallinge is het de bedoeling dat de huidige stal uitgroeit tot een gigastal met drie nieuwe silo’s voor in totaal 924 runderen, waarvan de 609 melkkoeien nooit buiten komen. Het gaat om een nog meer stankoverlast gevende groei van het complex. Een aanzienlijk deel van het voer wordt in steeds grotere aantallen tankwagens aangevoerd over de smalle landwegen rond en door Tinallinge. Het bedrijf heeft veel te weinig grasland om al het vee te voeden, en op het grasland dat zij wél heeft, worden de sloten gedempt en groeit raaijgras met ernstige gevolgen voor de biodiversiteit en de weidevogels.’

'Verontruste burgers’ zamelen geld in om de gang naar de rechter te kunnen financieren.                                                     

                                                        U kunt ons hierbij helpen door een bijdrage te storten op:                                                                                                                    rekeningnr. NL 65 SNSB 0339622857                                                                       t.n.v. Stichting Tinallinge Plus, Tinallinge

 


Lezing: 8 juni 20.00 uur HEDEN EN TOEKOMST VAN HET GRONINGER WIERDENLANDSCHAP door: Marco Glastra

De natuur- en milieustichting Tinallinge Plus organiseert op dinsdag 8 juni de tweede aflevering van de lezingencyclus over het Groninger Wierdenlandschap. Tinallinge Plus is zeer verheugd dat de heer Marco Glastra, directeur van het Groninger Landschap, bereid is gevonden deze lezing te verzorgen. De heer Glastra zal ingaan op het heden en de toekomst van het landschap op het Hogeland en daarover het gesprek aangaan met de deelnemers.  Waar staan we nu en hoe gaan we nieuwe ontwikkelingen in de landbouw, energietransitie, klimaatverandering en kustverdediging een plek geven in het landschap? Hoe doen we dat zo dat toekomstige generaties nog steeds van het Groninger landschap zullen houden?

Het gaat om de tweede lezing in een reeks die gestart is in mei jl. met een lezing van landschapshistoricus prof.dr.ir. Theo Spek die voor de meer dan tachtig deelnemers een boeiend  historisch overzicht bood van de wording van ons wierdenlandschap in al haar facetten. De lezingen worden georganiseerd door de in juli 2020 opgerichte natuur- en milieustichting Tinallinge Plus. Doel van de cyclus is geïnteresseerden te informeren en de bewustwording te bevorderen over het unieke karakter van het Groninger wierdenlandschap. Onderwerpen die in de cyclus aan de orde zullen komen zijn o.a. het landschapsbeheer, ruimtelijke ontwikkelingen, milieubeleid en potentiële kansen en bedreigingen voor ons gebied.

De stichting Tinallinge Plus, die is aangesloten bij de natuur- en milieufederatie Groningen, stelt zich ten doel bij te dragen aan het leefmilieu en het herstel, behoud en verbetering van de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van het Groningse wierdenlandschap.

Voor meer informatie over de stichting: www.tinallingeplus.nl.


Lezing: “De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied”. Door Prof. dr ir. Theo Spek

Op dinsdag 11 mei j.l. werd door de Stichting Tinallinge Plus een (digitale) lezing georganiseerd met  Prof. dr. ir Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van de digitale lezing was “De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied”. Na de lezing was er gelegenheid voor nadere vragen en discussie.

De lezing, die door 80 belangstellenden werd gevolgd, was de eerste van een cyclus van lezingen die de in juli 2020 door vier inwoners van Tinallinge opgerichte natuur- en milieustichting Tinallinge Plus zal organiseren. Doel is geïnteresseerden te informeren over het wierdenlandschap vanuit verschillende invalshoeken. Onderwerpen die in de cyclus aan de orde zullen komen zijn o.a. het landschapsbeheer, ruimtelijke ontwikkelingen, milieubeleid en potentiële kansen en bedreigingen voor ons gebied.

Het doel van de stichting Tinallinge Plus, die is aangesloten bij de natuur- en miliefederatie Groningen, is om bij te dragen aan het leefmilieu en het herstel, behoud en verbetering van de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van het Groningse wierdenlandschap.

De afgelopen maanden heeft de stichting veel energie gestoken in het voeren van actie tegen een melkveehouder in Tinallinge die wil uitbreiden naar een bedrijf met meer dan 900 runderen. Tevens heeft zij onlangs een interessante excursie naar een extensief veeteeltbedrijf in Onderdendam georganiseerd en wordt deelgenomen aan een fijnstofmonitorprogramma in Groningen.

Geslaagde excursie bij extensieve veehouder in Onderdendam

Woensdag 14 april hebben 25 geïnteresseerden een mooie inkijk gehad in het bedrijf van VOF Elzinga in Onderdendam, een veehouder die op een milieu- en landschapsvriendelijke wijze extensieve veeteelt bedrijft. De excursie was georganiseerd door de natuur- en milieustichting Tinallinge Plus.

VOF Elzinga is een mooi voorbeeld van een grondgebonden bedrijf dat zelf het grootste deel van het veevoer produceert. Voor de 170 melk- en kalfkoeien en bijbehorend jongvee heeft het bedrijf 120 hectare grond beschikbaar. De koeien grazen van april tot oktober buiten. Als de koeien op stal staan hebben ze meer bewegingsvrijheid door de toepassing van comfortabeler kunstof ligboxen. Het bedrijf heeft tevens twee plasdrasgebieden ingericht ter bevordering van de weidevogelstand. Een deel van de grond wordt gebruikt voor de teelt van tarwe of mais, dat weer dient als voer voor Elzinga’s vee. Het bedrijf beschikt over een moderne melkstal waar warmte die vrijkomt bij de koeling van melk wordt gebruikt voor verwarmingsdoelen.  Met twee EAZ-molens wordt in de electriciteitsbehoefte voorzien.


Al met al was het een erg informatieve excursie. De Stichting Tinallinge Plus zal de komende periode vaker via lezingen en excursies informatie geven over kansen en bedreigingen voor natuur en milieu van ons wierdenlandschap.

zie ook:
https://www.slimmevogels.net/deelnemers/sjouke-elzinga/1082

De Stichting Tinallinge PLUS stuurde deze brief n.a.v. geluidsoverlast door lesvliegtuigen van KLM Flight Acadamy in Eelde


Stichting Tinallinge PLUS

-vóór natuur, mens, dier en landschap-

Tjarda van Starkenborghweg 16

9954 TS Tinallinge

www.tinallingeplus.nl

e: tinallingeplus@gmail.nl

t: 0595441744

Tinallinge, 30 juli 2020,

Geachte dames en heren,

Naar aanleiding van diverse klachten in en rond ons dorp over geluidsoverlast veroorzaakt door lesvliegtuigen van de KLM Flight Academy sturen wij u deze brief. Wij doen dit als stichting Tinallinge Plus, een nieuwe stichting die is opgericht om onder meer aantastingen van natuur, milieu, landschap en leefbaarheid te bestrijden in en om Tinallinge. . Het wierdenlandschap in Noord-Groningen is een gevoelig landschap waar met grote moeite geprobeerd wordt het leefklimaat voor mens en dier te verbeteren.

We willen u vanuit deze doelstelling de volgende vragen stellen:

·         Hoe verklaart u de door dorpelingen geconstateerde groei in de geluidsoverlast?

·         Zijn er -al dan niet structurele- wijzigingen aangebracht in de vluchtroutes in de afgelopen periode waardoor er relatief vaker over Tinallinge wordt gevlogen?

·         Welke bronbestrijdingsmaatregelen m.b.t. de vliegtuigen heeft u genomen of bent u van plan te nemen om overlast te voorkomen, b.v. aanpassingen aan de motoren t/m vervanging door geluidsarmere toestellen?

·         Zijn er mogelijkheden om de resterende overlast meer te spreiden met minder effect op mens en dier?

Met vriendelijke groeten,

Namens de stichting Tinallinge Plus,

C. van der Wel (secretaris)