Stichting Tinallinge Plus organiseert op zaterdag 25 mei een excursie naar twee innovatieve agrarische bedrijven: Edzemaheerd te Leens en Westerhalm te Vierhuizen.

 

De excursie vindt plaats op zaterdag 25 mei en start om 10.00 uur bij de volledig grondgebonden veehouderij Edzemaheerd te Leens. Na dit bezoek waarbij ook een lunch is opgenomen, gaan we verder naar het akkerbouwbedrijf Westerhalm in Vierhuizen waar op innovatieve wijze het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de aardappelteelt beperkt wordt. De excursie zal rond 14.30 zijn afgerond.

 

De veehouderij Edzemaheerd op de Trekweg 4 te Leens heeft 70 koeien en werkt op basis van de regeneratieve visie op landbouw en veeteelt. Belangrijke onderdelen van deze visie zijn het volledig grondgebonden werken, een zoveel mogelijk gras gevoerde melkstroom, dus geen extra krachtvoer of graan als voedsel voor de koeien, geen gebruik van antibioticum en het bevorderen van de biodiversiteit o.a. door het inrichten van bloemsingels.

 

Het akkerbouwbedrijf Het Westerhalm, Westpolder 1 te Vierhuizen van de familie de Schutter is gericht op het telen van pootaardappelen, suikerbieten, granen, uien en vezelhennep. De totale bedrijfsomvang is 250 hectare groot. Met zeer innovatieve toepassingen als een zelfrijdende veldspuit en een hypermoderne spotsprayer, worden belangrijke besparingen gerealiseerd op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Door ontwikkelingen op het vlak van Artificiële Intelligentie worden de mogelijkheden om gericht zieke planten en onkruid te herkennen en te bestrijden steeds groter. Frank de Schutter zal ons een beeld geven van de belangrijke innovaties op dat vlak.  

 

De stichting Tinallinge Plus maakt zich sterk voor natuur, milieu en leefbaarheid in ons Groninger wierdenlandschap. Met deze excursie wil zij bevorderen dat bewoners en overige belangstellenden kennis opdoen over natuur- en milieuvriendelijke veeteelt en akkerbouw en het grote belang daarvan voor onze leefomgeving.

 

De kosten zijn €.12,50 p.p. voor de excursie, koffie, thee en lunch. Wilt u geen gebruik maken van de lunch betaalt u €. 6,00. Hebt u belangstelling voor deze excursie, dan kunt u zich aanmelden via het emailadres tinallingeplus@gmail.com of via de website www.tinallingeplus.nl.

U kunt het bedrag overmaken op NL 65 SNSB 0339622857 t.n.v. Stichting Tinallinge PLUS onder vermelding van naam en “excursie 25 mei”. Let op: De groepsgrootte is beperkt, dus meld u snel aan.

 

 


Lezingen Tinallinge Plus groot succes

Onze natuur- en milieustichting Tinallinge Plus vindt het erg belangrijk dat burgers zich bewust zijn van het unieke karakter van het Groninger wierdenlandschap en van het het belang van behoud en verbetering van het leefmilieu voor mens en dier. Voorlichtende activiteiten horen hier dus bij. Daarom organiseren we lezingen van deskundigen die ons informeren over verschillende relevante aspecten zoals landschapsgeschiedenis, landschapsbeheer, milieu, landbouwbeleid en ruimtelijke ordening. Ook organiseren we excursies, bijvoorbeeld bij extensief en/of biologische werkende boeren met extra oog voor biodiversiteit en de weidevogels.

Lees verder:

Lezingen Tinallinge Plus groot succes.pdf

Geslaagde excursie bij extensieve veehouder in Onderdendam

Woensdag 14 april hebben 25 geïnteresseerden een mooie inkijk gehad in het bedrijf van VOF Elzinga in Onderdendam, een veehouder die op een milieu- en landschapsvriendelijke wijze extensieve veeteelt bedrijft. De excursie was georganiseerd door de natuur- en milieustichting Tinallinge Plus.

VOF Elzinga is een mooi voorbeeld van een grondgebonden bedrijf dat zelf het grootste deel van het veevoer produceert. Voor de 170 melk- en kalfkoeien en bijbehorend jongvee heeft het bedrijf 120 hectare grond beschikbaar. De koeien grazen van april tot oktober buiten. Als de koeien op stal staan hebben ze meer bewegingsvrijheid door de toepassing van comfortabeler kunstof ligboxen. Het bedrijf heeft tevens twee plasdrasgebieden ingericht ter bevordering van de weidevogelstand. Een deel van de grond wordt gebruikt voor de teelt van tarwe of mais, dat weer dient als voer voor Elzinga’s vee. Het bedrijf beschikt over een moderne melkstal waar warmte die vrijkomt bij de koeling van melk wordt gebruikt voor verwarmingsdoelen.  Met twee EAZ-molens wordt in de electriciteitsbehoefte voorzien.


Al met al was het een erg informatieve excursie. De Stichting Tinallinge Plus zal de komende periode vaker via lezingen en excursies informatie geven over kansen en bedreigingen voor natuur en milieu van ons wierdenlandschap.

GESPOT IN TINALLINGE

Een nieuwe rubriek waar we foto's publiceren van bijzondere dingen die je hebt gespot in Tinallinge. Dat kunnen dieren, planten of dingen zijn. Stuur je foto naar tinallingeplus@gmail.com .

IJSVOGEL: Gespot door Rienk op 16-9-2020 op het hekje van zijn vijver in de tuin

Begin maart:
Groene specht. Gespot door Ria en Jacob van der Tuuk in hun tuin. 

Platbuik-libelle (vrouwtje): 7-6-2021 bij Christien in de tuin

Nieuwe activiteiten

Ongeveer een half jaar geleden hebben wij de Stichting Tinallinge Plus opgericht die als doelstelling heeft bij te dragen aan de kwaliteit van het leefmilieu in Tinallinge en het omliggende wierdengebied in de ruimste zin. De meeste acties die u tot nu toe van ons gezien heeft beperkten zich tot het actievoeren tegen de uitbreiding van een megastal naar een gigastal aan de Abbeweersterweg te Tinallinge. Deze acties lopen nog steeds; wij zijn in afwachting van een antwoord van de Gemeente Hogeland en de provincie Groningen op onze zienswijzen.

Zoals onze doelstelling al aangeeft is de stichting vooral ook opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het leefmilieu in het dorp Tinallinge en het omliggende wierdengebied en bij te dragen aan herstel, behoud en verbetering van de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van het Groningse wierdenlandschap. Dat betekent dat we naast actievoeren tegen ontwikkelingen die o.i. het leefmilieu negatief beïnvloeden ook actie willen ondernemen om de kwaliteit van het leefmilieu te bevorderen. Helaas zijn activiteiten in die richting nog nauwelijks van de grond gekomen omdat het in de coronatijd moeilijk was en is om de koppen bij elkaar te steken.

Toch hebben we al wel een beetje nagedacht over kleine en grotere activiteiten die komend voorjaar misschien wel uitvoerbaar zullen zijn.

Hieronder volgt nog een lijst met voorgenomen activiteiten en excursies:

1. Vogelspot Tinallinge 

(deze activiteit loopt al)Op de website www.tinallingeplus.nl kunnen foto’s geplaatst worden van gespotte vogels in en om Tinallinge (andere bijzondere waarnemingen van dieren of planten mogen natuurlijk ook. De redactie zal niet streng zijn.)

2. Weidevogels in het Wierdenlandschap

Excursie (optie: per fluisterboot) en voorlichting door vogeldeskundige.

3. Biologisch boeren: wat komt daarbij kijken?

Excursie en discussiebijeenkomst bij een biologisch bedrijf.

4. Opzet projectvoorstel bloemrijke akkers

In samenwerking met agrarische bedrijven in het Wierdenland zullen we als stichting voorstellen doen ter bevordering van een intensievere en systematischer aanpak van bloemstroken naast en in akkers. Subsidiemogelijkheden worden onderzocht en een uitvoeringsorganisatie wordt opgezet. Biodiversiteit, plaagbeheersing, gewasbestuiving en verbetering waterkwaliteit zijn de te behalen doelen. Samenwerking wordt gezocht met boeren, provincies, gemeenten, bijenhouders en andere relevante partijen

5. Bevordering fietspadenaanleg Wierdenland

Een haalbaarheidsproject wordt opgezet om een fietspad te realiseren tussen Tinallinge en Baflo. Samenwerking wordt daartoe gezocht met Dorpsbelangen en de gemeente. De noodzaak van het fietspad wordt des te actueler nu de gemeente Het Hogeland weigert De Vennenweg op te nemen in de 30km-zone. Achterliggende doelstellingen: verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid, bevordering gebruik toeristische fietsroutes

6. Kortere (biologische) voedselketen Wierdenland

Onderzocht wordt hoe de keten productie naar consumptie regionaal niveau verkort kan worden. Regionale verkooppunten, bevorderen verkoop bij de boer, marketing en wellicht coöperatievorming zijn daarbij aandachtspunten. De samenwerking wordt gezocht met partners en initiatiefnemers van geslaagde projecten elders. Educatie over duurzame productie is onderdeel van het streven

7. Aanpak lichtvervuiling

Het Hogeland is een van de donkerste gebieden van Nederland, en dat willen we zo houden. De samenwerking wordt gezocht met deskundige partijen (bijv. bureau Sotto) om een analyse te maken van de recente ontwikkelingen en bij te dragen aan een bewust anti-lichtvervuilingsbeleid.

8. Kano-opstapplaats

Onderzocht wordt waar we het kanovaren kunnen bevorderen in het Wierdenlandschap door een kano-opstapplaats in of bij Tinallinge.