WELKOM BIJ STICHTING TINALLINGE PLUS

Welkom op de website van Stichting Tinallinge Plus. Op deze homepagina treft u actuele informatie aan die wij graag met u willen delen. Dit kan gaan over activiteiten die hebben plaatsgevonden, over nieuwe plannen en over allerlei actualiteiten die te maken hebben met onze doelen en ons werk als natuur- en milieuorganisatie. Wilt u verder kijken naar meer gedetailleerde informatie of naar achtergrondinformatie over onze stichting, kijk dan vooral op de verschillende tabbladen van onze website.

Innovaties in de veeteelt en akkerbouw: excursie Stichting Tinallinge Plus op zaterdag 25 mei van 10.00 uur tot 14.30 uur. 


Stichting Tinallinge Plus organiseert op zaterdag 25 mei een excursie naar twee innovatieve agrarische bedrijven: Edzemaheerd te Leens en Westerhalm te Vierhuizen. De excursie vindt plaats op zaterdag 25 mei en start om 10.00 uur bij de volledig grondgebonden veehouderij Edzemaheerd te Leens. Na dit bezoek waarbij ook een lunch is opgenomen, gaan we verder naar het akkerbouwbedrijf Westerhalm in Vierhuizen waar op innovatieve wijze het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de aardappelteelt beperkt wordt. De excursie zal rond 14.30 zijn afgerond.

 

De veehouderij Edzemaheerd op de Trekweg 4 te Leens heeft 70 koeien en werkt op basis van de regeneratieve visie op landbouw en veeteelt. Belangrijke onderdelen van deze visie zijn het volledig grondgebonden werken, een zoveel mogelijk gras gevoerde melkstroom, dus geen extra krachtvoer of graan als voedsel voor de koeien, geen gebruik van antibioticum en het bevorderen van de biodiversiteit o.a. door het inrichten van bloemsingels.

 

Het akkerbouwbedrijf Het Westerhalm, Westpolder 1 te Vierhuizen van de familie de Schutter is gericht op het telen van pootaardappelen, suikerbieten, granen, uien en vezelhennep. De totale bedrijfsomvang is 250 hectare groot. Met zeer innovatieve toepassingen als een zelfrijdende veldspuit en een hypermoderne spotsprayer, worden belangrijke besparingen gerealiseerd op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Door ontwikkelingen op het vlak van Artificiële Intelligentie worden de mogelijkheden om gericht zieke planten en onkruid te herkennen en te bestrijden steeds groter. Frank de Schutter zal ons een beeld geven van de belangrijke innovaties op dat vlak.  

 

De stichting Tinallinge Plus maakt zich sterk voor natuur, milieu en leefbaarheid in ons Groninger wierdenlandschap. Met deze excursie wil zij bevorderen dat bewoners en overige belangstellenden kennis opdoen over natuur- en milieuvriendelijke veeteelt en akkerbouw en het grote belang daarvan voor onze leefomgeving.

 

De kosten zijn €.12,50 p.p. voor de excursie, koffie, thee en lunch. Wilt u geen gebruik maken van de lunch betaalt u €. 6,00. Hebt u belangstelling voor deze excursie, dan kunt u zich aanmelden via het emailadres tinallingeplus@gmail.com of via deze website onder de button "contact".

U kunt het bedrag overmaken op NL 65 SNSB 0339622857 t.n.v. Stichting Tinallinge PLUS onder vermelding van naam en “excursie 25 mei”. Let op: De groepsgrootte is beperkt, dus meld u snel aan.


Inspirerend bezoek aan regeneratieve boerderij Edzemaheerd te Leens

 

Het voltallige bestuur van de stichting Tinallinge PLUS heeft een werkbezoek afgelegd bij een bijzonder veeteeltbedrijf, Edzemaheerd te Leens. Deze boerderij heeft haar bedrijfsvoering gebaseerd op het regeneratief werken. Regeneratieve landbouw staat voor een werkwijze waarbij je mét de natuur werkt, grondgebonden, biologisch en alles gericht op het herstellen van aangetaste grond, het vergroten van biodiversiteit en het versterken van de vitaliteit van het gebied.

 Op zaterdag 25 november was het zover. We werden hartelijk ontvangen door Anita Jongman, de jonge boerin die ons enthousiast informeerde over de opzet van het prachtige bedrijf dat zij met haar partner Jan-Klaas runt. Nadat we uitleg hebben gekregen over het gebruik van de melkrobot voor de 70 koeien, informeerde zij ons over de geschiedenis en de opzet van het goed renderende bedrijf.

 Het bedrijf realiseert een grasgevoerde melkstroom, er wordt dus niet bijgevoerd met brokken of graan. Er is géén sprake meer van antibioticumgebruik. Ook wordt de mest niet met stro gemengd, want daar zitten vaak bestrijdingsmiddelen in. Stap-voor-stap is het bedrijf zo bezig volledig regeneratief te werken. Samen met de Hanzehogeschool wordt onderzoek gedaan naar de kaasproductie op basis van meer Omega 3 bevattende melk. Er loopt tevens een relatie met een “oermelkproject” van de universiteit in Wageningen.

 We waren onder de indruk van de innovatiekracht van het bedrijf. Het is een krachtig alternatief voor de intensieve veehouderij die met megastallen en steeds grotere agro-industriële complexen een aanslag plegen op het kwetsbare wierdenlandschap van het Hogeland. We willen graag bijdragen aan het verder verspreiden van de ideeën die ten grondslag liggen aan deze voor natuur en landschap zo positief uitwerkende bedrijfsvoering. In het voorjaar organiseren we daarom na deze informatieve “voorverkenning” een grootschaliger excursie naar het bedrijf, houd onze website daarvoor in de gaten!

 


 

Weidevogelexcursie 3 juni 2023 groot succes!

 

Op zaterdag 3 juni werd voor de tweede keer een weidevogelexcursie georganiseerd door de Stichting Tinallinge Plus naar de weidevogelboerderij Rodewolt in Onderdendam. Op het bedrijf van 65 hectare is 3 hectare gereserveerd voor weideranden en 12 hectare voor weidevogelgrasland. Er liggen 2 Plas-drassen en er wordt pas na 15 juni gemaaid. De rest van het land wordt in de gaten gehouden of er ook nesten liggen: deze worden dan gemarkeerd en wordt er omheen gemaaid.

De 16 deelnemers werden ontvangen met koffie en thee en na de eerste kennismaking met elkaar en onze gids, namen we plaats in een vernieuwde, door een tractor getrokken, wagen. Op onze rondtocht werden we gewezen op de aanwezigheid van o.a. Grutto, Kievit Kluut, Scholekster, Tureluur, Gele kwikstaart, Kemphaan, Veldleeuwerik en diverse eendensoorten. Er werd verteld over het belang van Plas-dras: grasland waar de waterstand nagenoeg gelijk is aan die van het maaiveld en de bodem vaak waterig, zacht en modderig is zodat vogels goed voedsel kunnen vinden en waar predatoren niet graag komen. Het maaien van maar een slootkant heeft tot doel om vogels zoals rietzanger en blauwborstje te laten nestelen.

Na afloop van de excursie konden we onder het genot van een hapje en een drankje, verzorgd door de familie Veeland, nog even napraten over hetgeen we gezien en gehoord hadden en kwamen we tot de conclusie dat het een geslaagde middag was. Er zal zeker een vervolg komen, de belangstelling voor deze excursie was ook nu weer groter dan het aantal beschikbare plekken.

 


Beroepsrechter vernietigt omgevingsvergunning gigastal Tinallinge

De meervoudige kamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft op 31 januari jl. de vergunning voor de gigastal in Tinallinge voor bijna duizend koeien van Maatschap Verweij uit Blijham vernietigd. De stichting Tinallinge PLUS, Milieudefensie en de coöperatie Mobilisation for the Environment hebben gezamenlijk beroep ingesteld tegen deze vergunning vanwege de negatieve effecten van een dergelijke gigastal voor het milieu, natuur en landschap.

Tevens heeft de rechtbank het besluit van de gemeente om de stichting Tinallinge PLUS niet ontvankelijk te verklaren met haar bezwaar tegen drie nieuwe sleufsilo’s bij deze gigastal vernietigd en moet de gemeente een nieuw besluit nemen over deze sleufsilo’s en daarbij de bezwaren van de milieuorganisatie uit Tinallinge betrekken. In de uitspraak wordt een en ander als volgt samengevat:

De rechtbank:

·       verklaart de beroepen (zaaknummers 21/1862 en 21/1870) gegrond;

·       vernietigt het bezwaar van 30 april 2021 (21/1870);

·       draagt het college op een nieuw besluit te nemen op het bezwaar van eiseres met inachtneming van deze uitspraak;

·       vernietigt de omgevingsvergunning van 6 mei 20221 (21/1862);

·       draagt het college op een nieuw besluit te nemen op de aanvraag van vergunninghouder met inachtneming van deze

        uitspraak;      

·       draagt het college op de betaalde griffierechten van € 720,- aan eiseressen te vergoeden;

·       veroordeelt het college in de proceskosten van eiseressen tot een bedrag van € 2535,56,-.

De Stichting Tinallinge PLUS is verheugd over deze uitspraak. Zij ziet deze uitspraak als een belangrijke stap om te komen tot een duurzamer en beter in het kwetsbare wierdenlandschap passend veeteeltbedrijf. Het is immers onbegrijpelijk dat in deze tijd met haar stikstofcrisis en klimaatverandering een dergelijke uitbreiding in Tinallinge naar een gigastal met 1000 koeien waarvan de melkkoeien allemaal permanent op stal staan, mogelijk zou zijn. En natuurlijk is de stichting Tinallinge PLUS ook verheugd dat de rechtbank korte metten maakt met de poging van de gemeente om haar als stichting niet ontvankelijk te verklaren in deze procedure. Ondersteund door vele tientallen ongeruste burgers heeft de stichting volgens alle democratische spelregels bezwaar aangetekend, en het is onbegrijpelijk dat de gemeente dan probeert deze burgers monddood te maken. Met onder meer het valse argument dat de gigastal niet in Tinallinge zou liggen, of in het wierdengebied waar de Stichting voor opkomt. De Rechtbank heeft met haar uitspraak de gemeente ernstig op haar vingers getikt. De Stichting Tinallinge PLUS hoopt dat de gemeente deze negatieve en afstandelijke bestuurscultuur nu definitief achter zich laat en haar eigen burgers en hun kritisch-opbouwende inbreng serieus neemt. Burgers die opkomen voor de belangen van natuur, milieu en landschap moeten niet weggepoetst worden, maar serieus genomen worden.

Wat betreft de stalverlenging is de stichting zeer verheugd dat de vergunning hiervoor vernietigd is. De juridisch-technisch gezien zeer ingewikkelde uitspraak van de Rechtbank zal nog verder geanalyseerd worden. In ieder geval kunnen we nu al concluderen dat de Rechtbank heeft geoordeeld dat de gemeente niet de juiste weg heeft bewandeld met betrekking tot de strijdigheid van de gigastal met het bestemmingsplan, en fluit daarop de gemeente terug. De Rechtbank wijst daarbij onder meer op de wijze waarop met de ammoniakemissie wordt omgegaan en het ten onrechte buiten het bouwvlak en bouwperceel vergunnen van de mestputten. De gemeente heeft deze onderwerpen niet juist behandeld, en dus vernietigt de Rechtbank de vergunning.

De gemeente Het Hogeland heeft al moeten constateren dat de maatschap inmiddels ook een illegale mestscheidingsinstallatie heeft gebouwd en daarover een dwangsombrief gestuurd. De Stichting Tinallinge PLUS heeft wegens de grote impact op milieu en landschap de gemeente via handhavingsverzoeken gevraagd op te treden tegen diverse illegale bouwwerken die inmiddels bij de gigastal zijn verschenen. Het kan niet zo zijn dat door het feitelijk bouwen van deze gigastal en bouwwerken zonder vergunning de gemeente voor een fait accompli wordt gezet.

De Stichting Tinallinge PLUS is ernstig bevreesd dat, indien de gemeente niet adequaat optreedt en haar ruimtelijk en milieubeleid niet aanscherpt en serieus uitvoert, de gigaplannen in Tinallinge nog maar een topje van de ijsberg zijn. Het is absurd dat er in deze tijd nog geen moratorium is op uitbreiding van veehouderij is. De ene veehouderij wordt opgekocht om stikstof te reduceren en de andere mag volop uitbreiden. Zo gaat het niet lukken om de natuur te herstellen en Nederland van het stikstofslot te halen. Onze vrees voor (veel) meer grootschalige en intensieve bedrijven in Noord-Groningen wordt steeds meer bevestigd als we kijken naar dit soort plannen. In Noord-Groningen en Flevoland zou, nu het de spuigaten uitloopt in gebieden als de Peel, Brabant en Gelderland, allemaal wél kunnen. Worden Noord-Groningen en Flevoland de gebieden waar de industriële en grootschalige landbouw wél alle ruimte krijgt? Wij verzetten ons tegen dit “waterbed-effect” en pleiten voor een écht duurzaam, kleinschaliger en grondgebonden bedrijfsvoering in de agrarische sector. Dit in combinatie met natuurbeheer en gericht op verbetering van de biodiversiteit, de weidevogelstand en behoud van ons kwetsbare wierdenlandschap. De uitspraak van de Rechtbank over de gigastal in Tinallinge is een kans voor de gemeente Het Hogeland om hier serieus werk van te maken en niet mee te gaan in de onbegrijpelijke uitbreidingen van intensieve veehouderijen in het licht van de stikstof- en klimaatcrisis.        

 

8 februari 2023

Het bestuur van de Stichting Tinallinge PLUS.


Stichting Tinallinge PLUS stelt kritische vragen bij provinciale plannen over de Transitie Landelijk Gebied.
Lees verder onder "nieuws".

Verdiepingsbijeenkomst  "DE TOEKOMST VAN DE LANDBOUW OP HET HOGELAND"  

Woensdag (7 december) was er een verdiepingsbijeenkomst over de toekomst van de landbouw in gemeente Het Hogeland. TinallingePlus was erbij. Een verslag van deze bijeenkomst in Uithuizen leest u onder de rubriek 'nieuws'.


Stichting Tinallinge Plus heeft een excursie naar het biologische en innovatieve akkerbouwbedrijf “Landgoud” te Kloosterburen georganiseerd. Met bijna 30 mensen hebben wij een prachtig beeld gekregen van het bedrijf. De belangstelling was zo groot dat wij mensen op een wachtlijst hebben moeten plaatsen voor een mogelijke herhaling. De excursie vond plaats op donderdag 9 juni van 19.30 – 21.30 uur. De deelnemers kregen een mooi beeld van een biologisch en innovatief akkerbouwbedrijf. In 2002 is de familie Havenga overgestapt op de biologische teelt. Geteeld worden gewassen als spelt, mosterd, hop, baktarwe en witte aalbessen.

Al sinds 2002 is het bedrijf biologisch en worden er geen chemische bestrijdingsmiddelen ingezet tegen bijvoorbeeld onkruid en ongedierte of bij het bemesten. In plaats hiervan wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke bestrijding, waardoor het graan op een natuurlijke, pure en gezonde wijze kan groeien.

Het akkerland is omgeven en doorsneden met sloten en rietkragen. Een van beide oevers wordt gemaaid en de andere kant blijft 2 jaar ongemoeid (met toestemming van het waterschap) om vogels zoals rietzanger, kleine karekiet en het blauwborstje te laten nestelen.

Producten, die onder het merk Landgoud zijn ontwikkeld, zijn siroop en Blanka-wijn, gemaakt  van de biologische aalbessen. De granen worden door lokale molenaars op molenstenen gemalen tot volkorenmeel en bloem. Hiervan wordt o.a. Pasta van Oberkulmer Rotkorn Spelt gemaakt.  

De stichting Tinallinge Plus maakt zich sterk voor natuur, milieu en leefbaarheid in ons Groninger wierdenlandschap. Voorlichting geven over biologisch werken in de landbouw is een onderdeel van ons werk. Alle deelnemers waren het er over eens: met deze excursie zijn wij door de familie Havenga uitstekend geïnformeerd over het op natuur- en milieuvriendelijke wijze bedrijven van akkerbouw.Andere nieuwe activiteiten in 2022 


Zienswijze ingediend over de Omgevingsvisie van Het Hogeland

Op 20 juli 2022 heeft de Stichting Tinallinge Plus een zienswijze ingediend over de Omgevingsvisie van de gemeente Het Hogeland "Roemte voor Het Hogeland". Kern van de zienswijze is, dat wij vinden dat de gemeente belangrijke dilemma's en keuzes ontloopt en niet expliciet kiest voor natuur en milieu als basis voor haar beleid op het gebied van o.a. ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie en verkeer&vervoer. Dat betreuren wij zeer, maar niet alleen dat, we doen ook concrete voorstellen die opgenomen kunnen worden in een omgevingsvisie. Wij willen graag dat:
 de verbetering van het milieu en het behoud van het historisch karakter van ons landschap centraal staat
 veeteelt volledig grondgebonden moet zijn
 er geen uitbreidingen van agrarische bouwpercelen voor veehouderij mogelijk zijn tot meer dan 1,5 ha
 sloten niet gedempt mogen worden
 nieuwe vestigingen van niet-grondgebonden veehouderijbedrijven onmogelijk worden gemaakt
 de gemeente geuroverlast effectief bestrijdt door nadere normstelling
 het gebruik van bestrijdingsmiddelen –ook in de pootaardappelsector- dient te verminderen en ook daar een fundamentele aanpassing naar duurzaamheid door de gemeente gewenst en bevorderd wordt
 innovatieve aanpassingen in de bedrijfsvoering aantoonbaar moeten leiden tot vermindering van de milieubelasting inclusief geuroverlast
 en, generiek gesteld, de ontwikkeling naar duurzaamheid in de landbouw en veeteelt
uitgangspunt is voor de gemeente Het Hogeland.

Verder vinden wij het belangrijk dat de omgevingsvisie echt gedragen wordt door de burgers. Nu wordt het weer "gedropt" en mogen mensen achteraf reageren, als je al ontdekt zou hebben dat het verhaal er lag. Het is een goed idee als een burgerberaad aan het werk wordt gezet voor een nieuwe omgevingsvisie die draagvlak heeft en niet om de hete brij heen loopt. En wij vinden dat de omgevingsvisie vooraf in discussie moet worden gebracht bij natuur- en milieuorganisaties, bij ondernemers en burgers. Waarom worden de dorpsverenigingen hier niet bij betrokken. De gemeente heeft een kans gemist om de participatie rond de Omgevingsvisie zoals voorgeschreven in de a.s. Omgevingswet vorm te geven. Wij hopen dat de raad hierop ingrijpt en hebben daarom verschillende fracties hierover benaderd.


Archeologie en het Wierdenlandschap:

Na de zeer succesvolle -digitale- lezingen over de landschapsgeschiedenis door Theo Spek en het Groninger Landschap van Marco Glastra, zijn we nu bezig met de voorbereiding van een lezing over archeologisch onderzoek. We zoeken deskundigen die ons kunnen informeren over de opzet van archeologisch onderzoek, het belang ervan en de wettelijke vereisten rond archeologisch onderzoek bij ingrepen in het landschap. We bekijken of we ook gevonden voorwerpen van archeologisch belang in het wierdenland en, meer specifiek, Tinallinge en omgeving, daarbij kunnen betrekken. Uiteraard zoeken we de samenwerking met het Wierdenmuseum in Ezinge.

 

Biodiversiteit en de landbouw in Het Hogeland:

We maken ons grote zorgen over de biodiversiteit in relatie tot de landbouw in ons gebied. Met excursies en beroepsprocedures gericht op veehouderijen zijn we daar al langer mee bezig, maar we willen ons nu ook richten op de akkerbouw. We maken ons grote zorgen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de wijze waarop hoog-productieve akkerbouw wordt bedreven in relatie tot de gezondheid van mensen, de effecten op de bijenstand en de biodiversiteit in ons gebied.

In de noordelijke kustgebieden is een sterke groei van grootschalige en hoog-productieve akkerbouw te verwachten. Via een ingezonden artikel in het Dagblad van het Noorden op 25 november hebben we aandacht gevraagd voor de te verwachten toestroom van grootschaligheid in de Noordelijke kustgebieden. Het artikel vindt u onder het tabblad 'nieuws'. 

Vandaar dat we nu bezig zijn met de voorbereiding van een aantal activiteiten op dit vlak. Zo hebben we een excursie gepland naar het  biologisch akkerbouwbedrijf "Landgoud" in onze gemeente. Daarnaast zoeken we nog een deskundige die ons via een digitale lezing kan informeren over positieve voorbeelden uit de landbouw ter bevordering van de biodiversiteit.

Heb je belangstelling om met dit soort activiteiten mee te doen, meld je dan vooral alvast aan. Je wordt vervolgens op de hoogte gesteld van de data als die bekend zijn. Aanmelden kan op  tinallingeplus@gmail.com  


Samen sta je sterker: Tinallinge PLUS sluit zich aan bij de Natuur- en Milieufederatie Groningen

 

Onze stichting heeft zich eind november 2021 aangesloten bij de invloedrijke organisatie Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG). Deze federatie bundelt een groot aantal milieu- en natuurorganisaties en is een belangrijke partij die overheden een stap verder probeert te krijgen ten behoeve van een goed beleid vanuit het belang van onze natuur en milieu. De NMG staat voor een biodivers, klimaatbestendig en circulair Groningen, nu en in de toekomst. Vanuit deze missie werkt de NMG samen met inwoners, kleine en grote maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. De visie van de Natuur en Milieufederatie Groningen richt zich op een volhoudbaar bestaan van mens en natuur met als drie grote kernopgaven in Groningen:

o   Het tegengaan van klimaatverandering en de gevolgen hiervan.

o   Het oplossen van de biodiversiteitscrisis.

o   Een circulair gebruik van grondstoffen.

Onze doelstellingen als Tinallinge PLUS sluiten daar prima op aan. Deze zijn immers bij te dragen aan:

·       de kwaliteit van het leefmilieu in Tinallinge en het omliggende wierdengebied;

·       het herstel, behoud en verbetering van de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van het Groningse wierdenlandschap

·       het herstel, behoud en verbetering van natuur, niet alleen op lokaal en regionaal niveau, maar in de meest ruime zin waar het gaat om het wierdenlandschap.

We zien uit naar een goede samenwerking en wederzijdse ondersteuning tussen de federatie en onze stichting.

 

Natuur- en milieuorganisaties roeren hun stem voor een betere omgevingsvisie en omgevingsverordening

Wij hebben bij de NMG het voorstel ingediend om in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen alle actieve natuur- en milieorganisaties die actief zijn in ons wierdenlandschap bij elkaar te roepen en een gezamenlijk geluid richting de betrokken overheden te laten horen over de noodzaak van een krachtig en effectief beleid voor natuur en milieu.

Vanwege de nieuwe omgevingswet moeten de gemeenten de komende jaren allemaal nieuwe omgevingsvisies maken en vervolgens  alle bestaande bestemmingsplannen en relevante gemeentelijke regels integreren in één omgevingsverordening. Dat is volgens ons dé kans om de vaak op milieu en natuur onvoldragen bestemmingsplannen ingrijpend te verbeteren uit het oogpunt van milieu en natuur. Bijvoorbeeld om expliciet milieubelastende niet-grondgebonden vormen van veeteelt te verbieden, ongebreidelde schaalvergroting tegen te gaan, bestrijdingsmiddelengebruik terug te dringen en biodiversiteit te bevorderen. Onze stichting werkt graag mee aan deze noodzakelijke krachtenbundeling zodat gemeenten niet om ons heen kunnen en we met elkaar een belangrijke rol kunnen spelen bij de nieuw op te stellen omgevingsvisies en -verordeningen!

 

 

Stand van zaken beroepsprocedures tegen gigastal Tinallinge

Nadat de gemeente Het Hogeland tot grote teleurstelling van de vele burgers die bezwaar hebben gemaakt tegen de uitbreiding van het veeteeltbedrijf van MTS Verweij in Tinallinge alle bezwaren grof terzijde heeft geschoven, zijn Stichting Tinallinge, Milieudefensie en het bureau MOB naar de beroepsrechter gegaan. Deze drie organisaties hebben ook bezwaar aangetekend tegen het besluit van de provincie Groningen om in het kader van de Wet Natuurbescherming MTS Verweij de ruimte te geven deze uitbreiding te realiseren. Daarnaast heeft de Stichting Tinallinge ook specifiek beroep aangetekend tegen de uitbreiding van de sleufsilo’s.

 

De beroepsrechter heeft wat betreft de uitbreiding géén voorlopige voorziening (dus verbod tot start van bouwen) willen opleggen, maar vond de zaak wel dermate gecompliceerd dat hij een definitieve uitspraak wil doen via de meervoudige kamer. Dat betekent dat we op enig moment een oproep verwachten om voor meerdere rechters te verschijnen om ons beroep nader toe te lichten. Ondertussen wordt de uitbreiding gerealiseerd op eigen risico van de betrokken ondernemer.

We verwachten de komende periode ook een beslissing of het aparte beroep tegen de sleufsilo’s wordt meegenomen (“gevoegd”) in de zaak tegen de gehele uitbreiding of niet.

 

De gemeente Het Hogeland vindt overigens de Stichting Tinallinge Plus niet “ontvankelijk” omdat -kort samengevat- de stal niet ín het wierdedorp Tinallinge ligt maar daarbuiten. Dit terwijl wij juist onze doelstellingen duidelijk richten op Tinallinge én het omliggende wierdenlandschap. Op basis van een zeer ver gezochte en verkeerde interpretatie van ons werkgebied verklaart de gemeente onze stichting onontvankelijk en probeert ons met formalistische argumenten buiten spel te zetten. Wij zijn daar zeer verbolgen over, de gemeente stelt zich hiermee expliciet als overheid op tégenover haar burgers die zich grote zorgen maken over de vestiging van een dergelijk grootschalig bedrijf in het kwestbare wierdenlandschap. De processen tegen deze uitbreiding voeren wij overigens samen met invloedrijke organisaties als Milieudefensie en het MOB, dus voor de voortgang van de procedure tegen de uitbreiding als zodanig is het al dan niet ontvankelijk zijn van de Stichting niet relevant.


Prachtige landschapsbiografie Middag-Humsterland verschenen

Graag wijzen we je op een zeer informatieve uitgave over het landschap van Middag-Humsterland, opgesteld door  Jeroen Wiersma van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Een landschapsbiografie beschrijft hoe het gebied is ontstaan, hoe het gebied nog mooier kan worden en en biedt ideeën hoe dat kan worden aangepakt. Wij vinden als Tinallinge Plus dat ook voor het wierdenlandschap in Het Hogeland een dergelijke landschapsbiografie ons enorm kan helpen om tot een goed beleid te komen, ook als basis voor de op te stellen omgevingsvisie van de gemeente Het Hogeland. Het project Ontwikkelend Landschap is gestart door de Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland en begeleid door de gebiedsraad Middag-Humsterland. De Landschapsbiografie is te verkrijgen bij Museum Wierdenland, Van Swinderenweg 10 in Ezinge. 

Voor een digitale versie van de Landschapsbiografie, ga naar:  middaghumsterland.info 

.